Återbetalningspolicy

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, men jag uppskattar informationen som ett sätt att förbättra mina tjänster. Ångerrätten gäller inte produkter som är tillverkade på kundens beställning eller på annat vis ändrats på kundens begäran. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då varan togs emot, eller vid tjänsteavtal eller avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll efter 14 dagar från datumet då avtalet ingicks.


Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren ( Kirjosarvi, 2962018-2, Mossdalsvägen 38,25700 KIMITO, 0400879182, info@kirjosarvi.fi )  skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Följande information bör finnas i meddelandet:

  • Till :Kirjosarvi, Mossdalsvägen 38,25700 KIMITO, 0400879182, info@kirjosarvi.fi
  • Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande varor / tjänster:
  • Beställdes den /mottogs den (vid köp av digital produkt behövs inte mottagningsdatum):
  • Konsumentens namn:
  • Konsumentens adress:
  • Konsumentens underskrift (endast om denna blankett fylls i på papper):
  • Datum:


För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

OBS! Om du inte hämtar ut försändelsen och paketet returneras till sändaren räknas det inte som utövande av ångerrätt, i detta fall tillkommer kostnader som täcker returneringen. Kom ihåg att posten förvarar paketen i högst 7 dagar.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter det att vi mottagit meddelandet om frånträde förutsagt att kraven för ångerrätten uppfylls och produkterna returnerats till försäljaren eller bevisligen skickats till försäljaren.


Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du själv har använt vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får hålla inne återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du på pålitligt vis visat att du återsänt varan.


Du ska återsända varan till oss utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då meddelandet om frånträde lämnades. Produkterna bör återsändas i ursprungligt skick och i den ursprungliga förpackningen. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan fjortondagarsperioden löpt ut.
Kunden svarar för de direkta kostnaderna för återsändandet av varan (Posten, s-paket) Kostnaderna uppskattas till cirka 7,50e.


Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion (på samma sätt som man skulle göra i en fysisk butik).


Vid avtal som gäller utförande av andra tjänster än leverans av digitalt innehåll: Om du bett att tjänsterna ska börja utföras före ångerfristens utgång, ska du betala en skälig ersättning för den prestation som för att uppfylla avtalet har utförts innan meddelandet om frånträde lämnades. Exempel: om du köpt en kurs och deltagit i 3/7 sessioner före du utnyttjar din ångerrätt är du skyldig att betala för de tjänsterna du redan använt.